Kotva
V příštích dnech vaříme
Čtvrtek 28.01.2021
Dop. svačina : 
Cizrnová pomazánka, královský chléb, zelenina, kakao
Polévka: 
Rybí polévka
Hl. jídlo: 
Zapečené těstoviny, červená řepa
Pití: 
voda, čaj
Odp. svačina: 
Křehký plátek s máslem, ovoce
Pátek 29.01.2021
Dop. svačina : 
Vaječné topinky, rajče, bílá káva
Polévka: 
Čočková polévka
Hl. jídlo: 
Krůtí závitek, brambor
Pití: 
voda, čaj
Odp. svačina: 
Cereálie s mlékem
01.02.2021
Nezadáno
02.02.2021
Nezadáno
03.02.2021
Nezadáno

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Termín zápisu a kritéria pro přijímání

Zápis se konná 6. 5. 2020 od 10:00-16:00h.

5. 5. 2020
Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k doložení potvrzení o pravidelném očkování v rámci správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (dále jen ministerstvo školství) zveřejnilo dne 3. 4. 2020 na svých webových stránkách  v sekci Aktuality  „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“.
V části týkající se doložení očkování dítěte doporučuje ministerstvo školství: „Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.“  
Uvedené doporučení je dle názoru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK v rozporu s právní úpravou. Ředitel/ředitelka mateřské školy při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci výkonu státní správy. Je nezbytné, aby mateřská škola jako správní orgán postupovala nejen v souladu s platnou právní úpravou, ale i s judikaturou správních soudů a Ústavního soudu České republiky.
Podle ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinností zákonného zástupce k žádosti o přijetí do mateřské školy doložit, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, a to v souladu s ustanovením § 50 zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o absolvování povinného očkování, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (dále jen doklad o očkování), vydá registrující praktický lékař pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.
Bez ohledu na epidemiologickou situaci, příp. vyhlášení nouzového stavu je skutečnost, že se dítě podrobilo povinnému očkování (nebo je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tuto skutečnost lze hodnověrně prokázat pouze potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dle názoru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje nelze čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu výše uvedený doklad nahradit.
Zákonným zástupcům doporučujeme, aby nejprve kontaktovali registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dohodli s ním termín vyzvednutí dokladu o očkování. Jedná se o administrativní úkon, přítomnost dítěte není nutná.   
Nedoloží-li zákonný zástupce s přihláškou k předškolnímu vzdělávání doklad o očkování, postupuje mateřská škola v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením přeruší správní řízení a poskytne zákonnému zástupci přiměřenou lhůtu pro doložení potvrzení o očkování. Pokud zákonný zástupce ani v rámci takto stanovené lhůty potvrzení o očkování nedoloží, zastaví mateřská škola usnesením správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  
 
Ing. Jiřina Princová             V Liberci, 5. 5. 2020 vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy 6. 5. – 15. 5. 2020 a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky:

2. Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy: htv5pi
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skolka@mshornipolice.cz
3. poštou: MŠ Horní Police, Křižíkova 183, Horní Police 471 06,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy - po telefonické domluvě: mobil – 777 605 703

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Nejlépe přijít osobně po telefonické domluvě podepsat.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: (ke stažení viz. Doklady k zápisu a dokumenty ke stažení )

• • jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• • datum narození,

• • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

• • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

• • jméno a příjmení tohoto zástupce,

• • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Po obdržení „Žádosti k předškolnímu vzdělávání“ vám na vaše telefonní číslo přijde přidělené registrační číslo vaší žádosti. Do 14 dnů budou výsledky o přijetí vyvěšeny na našich webových stránkách www.mshornipolice.cz
 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví v tak mimořádné době.

Na vás a vaše děti se těší zaměstnanci MŠ Horní Police

 

Ředitelka MŠ Horní Police

Stanislava Holovská

Křižíkova 183

 

Mobil: 777 605 703Zde naleznete souhrnné kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

/upload/files/kriteria-prijimani-deti-do-predskolniho-vzdelavani/1-zapis-2020-2021.pdf (Velikost: 360.47 kB)