Kotva
V příštích dnech vaříme
22.07.2024
Nezadáno
23.07.2024
Nezadáno
24.07.2024
Nezadáno
25.07.2024
Nezadáno
26.07.2024
Nezadáno

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Tak to v naší MŠ chodí...


Příchody dětí do mateřské školy, odchody

Děti se ráno scházejí ve třídě Včeliček od 6:00-7:00 hodin. Od 7:00 jsou děti již ve svých třídách, nástup do mateřské školy je do 8 h. Odpolední vyzvedávání probíhá ve svých třídách do 14:45, poté se slučují a rocházejí se ze třídy Broučků.

Vyzvedávání dětí po obědě

Broučci a Včeličky: 11:45 do 12:15 hod.

Čmeláci: Do 16:00 v ZŠ..

 

Návštěvy v mateřské škole

Pokud se chcete k nám přijít podívat, naše dveře jsou vám otevřené.

 

Domluvte si předem schůzku s paní ředitelkou, která vás ráda provede celou mateřskou školou a odpoví na vaše otázky.

 

Co dítě s sebou potřebuje do školky

 • Přezuvky, mladší děti pyžamo. Kapesníky.
 • Vhodné oblečení na činnosti v herně a ve třídě, též na pobyt venku.
 • Každé dítě potřebuje jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku.
 • Na ven oblečení podle počasí, pláštěnku, pevnou a v zimě teplou obuv.
 • Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte.
 • V červené tašce mají děti uloženo i náhradní oblečení pro případ nehody.
 • Každý pátek si děti odnášejí domů oblečení na vyprání.
 • Označte dětem oblečení, aby nedocházelo k záměně osobních věcí.
 • Pomáhejte dětem udržovat ve věcech v šatně pořádek.


Harmonogram den

Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru. Tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny. Je přizpůsoben smíšené skupině dětí. Děti mladší se pozorováním starších dětí při činnostech mnohdy naučí více

a rychleji než pouze vysvětlením učitelkou ve skupině stejně starých dětí. Starší děti se učí ohleduplnosti k mladším dětem. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy.

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

Příchod dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se dítě vzájemně přivítá s učitelkou pozdravem, podáním ruky nebo pohlazením. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje, nebo kterou mu nabídne učitelka. Dostatečný čas před ukončením hry učitelka děti upozorní na blížící se konec her a ukončení her oznamuje smluvený signál, na kterém je s dětmi dohodnuta (uklízecí píseň)

Svačinka

Probíhá průběžně, po hygieně, kdy si děti samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno. Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti porce a nápoj podle výběru, taktéž ovoce a zeleninu. Doba jídla je dostatečně dlouhá.

Ranní kruh

Po volných hrách se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání „Vítací“ básní, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů a dojmů vzájemně naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřízený. Kruh je symbolem rovnosti, ale má svá pravidla:

 1. Mluví pouze ten, kdo má kostku (putuje mezi zúčastněnými).
 2. Kdo nechce mluvit, nemusí, respektujeme to.
 3. Když jeden mluví, ostatní poslouchají.
 4. To, o čem se v kruhu mluví, je soukromé a nevynáší se mimo kruh.

Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii, poznávají samy sebe, získávají sociální zkušenosti. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek narozeninových oslav, nebo pro řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

 

 

Tělovýchovná chvilka

Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Skladbu a náplň cvičení volí učitelka, ale není výjimkou, že se na ní podílí i děti. Zařazujeme lokomoční cvičení (chůze, běh, poskoky, lezení), zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí nebo pohybové hry. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, využití v rámci kolektivu, psychické uvolnění.

Činnosti na dané téma

Tím, že si dítě  může vybrat z nabízených činností podporujeme:

 • Samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu.
 • Aktivní účast v ranním kruhu.
 • Tvořivost a myšlení.
 • Zájmy dětí.

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Je dbáno na soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností. Děti mají možnost pracovat také v různě velkých skupinách i individuálně.

Je respektováno vlastní tempo dítěte.

Hodnotící kruh

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, nebo u klavíru, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se „naučily“, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Opakujeme zde také nové písně, říkadla a tanečky. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku  nebo po návratu před obědem.  Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování a posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku

Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Zahrada školy slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým, námětovým hrám i k poznávání přírody. Vycházky bývají spojeny s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy, obce, kde děti žijí, míst, kam si chodí hrát či sportovat. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti nedokrmujeme (jen nejmladší dvouleté děti) a ani do jídla nenutíme.

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku (mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku), poslouchají pohádky, relaxační hudbu…, pak některé usínají. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku. Tyto děti se řídí pravidlem „Nemusím spát, ale při odpočinku neruším ostatní kamarády“, nebo jsou těmto dětem nabízeny tiché činnosti s dodržováním pravidla „Hraj si tak, abys nerušil kamarády.“

Odpolední činnosti

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru až do odchodu domů. Umožňuje-li to počasí, trávíme většinu odpoledních činností na školní zahradě.

 

Celým dnem nás provázejí pravidla společného soužití, která jsme si sami vymysleli, vytvořili

a rozmístili formou piktogramů po celé třídě. Společně dbáme na jejich dodržování. Tyto pravidla dodržují nejen děti, ale všichni zaměstnanci MŠ.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.